Algemene voorwaarden VobeSoft abonnementen

WANNEER U EEN ABONNEMENT BIJ VOBESOFT AFSLUIT IS DEZE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING OP UW AANKOOP EN UW VOORTDURENDE GEBRUIK VAN DEZE APPLICATIE. DOOR HET ACCEPTEREN VAN DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ DOOR HET OP EEN VAKJE TE KLIKKEN WAARUIT VOLGT DAT U AKKOORD GAAT, HETZIJ DOOR EEN BESTELFORMULIER TE ONDERTEKENEN WAARIN WORDT VERWEZEN NAAR DEZE OVEREENKOMST, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U DEZE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS EEN BEDRIJF OF EEN (ANDERE) RECHTSPERSOON, VERKLAART U DAT U BEVOEGD BENT OM DEZE ENTITEIT EN HAAR GEAFFILIEERDEN TE BINDEN AAN DEZE VOORWAARDEN, IN WELK GEVAL DE TERMEN "U" EN "UW" ZULLEN VERWIJZEN NAAR DIE ENTITEIT EN DE DAARAAN GELIEERDE ONDERNEMINGEN. INDIEN U DEZE BEVOEGDHEID NIET HEBT, OF INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U DEZE OVEREENKOMST NIET TE ACCEPTEREN EN MAG U DE APPLICATIE NIET GEBRUIKEN.

Toegang tot de applicatie is U niet toegestaan indien U Onze directe concurrent bent, tenzij met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Bovendien mag U geen toegang krijgen tot de applicatie ten behoeve van het monitoren van de beschikbaarheid, prestatie of functionaliteit ervan, of voor andere doelen van benchmarking of concurrentiegevoelige doelen.

Algemene Voorwaarden VobeSoft

versie 1.0.0

KVK: 76416429

BTW: NL860616800B01

www.vobesoft.nl

www.vobesoft.com

www.support.vobesoft.com

VobeSoft;

En

Afnemer; hierna te noemen afnemer, gebruiker of licentiehouder, komen als volgt overeen:

Artikel 1 Definities

1.1 Afnemer: een persoon of organisatie die de VobeSoft registratie heeft voltooid, een overeenkomst met VobeSoft is aangegaan, of de intentie heeft afnemer te worden.

1.2 Document(en): de schriftelijk en/of elektronische document(en) van afnemer die zijn aangeboden aan VobeSoft en door de VobeSoft applicatie worden verwerkt.

1.3 Administratie: alle gegevens aangeboden aan de VobeSoft applicatie noodzakelijk voor de verwerking.

1.4 Domein: domein is een privégebied op het centrale VobeSoft systeem, waar alle samenhangende administraties van één afnemer worden beheerd en opgeslagen.

1.5 Overeenkomst: de specifieke afspraken tussen VobeSoft en afnemer met betrekking tot de diensten/service die de afnemer bij VobeSoft afneemt.

1.6 Website: de website van VobeSoft, toegankelijk via de URL http://www.vobesoft.com

1.7 Werkdomein: de website van VobeSoft, toegankelijk via de URL.

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van VobeSoft.

2.2 Voor zover in de overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van de afnemer worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 VobeSoft is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. VobeSoft zal de afnemer tenminste twee (2) maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien afnemer niet akkoord gaat met de voorgenomen wijzigingen, kan afnemer opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. Indien afnemer niet binnen een maand na ontvangst van de mededeling van VobeSoft en vóór het inwerking treden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt afnemer geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst

3.1 Aanbiedingen op prijsopgaven op de website of op de offerte zijn vrijblijvend en herroepbaar en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

3.2 Eventueel na het plaatsen van de opdracht gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de samenwerking, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk of per mail tussen partijen worden overeengekomen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle door VobeSoft gehanteerde prijzen zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van afnemer komen.

4.2 Informatie over de prijs, is beschikbaar op http://www.vobesoft.com

Artikel 5 Betaling

5.1 Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden uitsluitend door middel van een maandelijkse incasso, waarvoor afnemer verplicht is VobeSoft te machtigen. Machtiging vindt plaats door middel van het accepteren van de algemene voorwaarde bij aan het aanmaken van een nieuw VobeSoft domein en account.

5.2 Facturering vindt voor het eerst plaats gedurende de 1e week van de volgende maand nadat een nieuwe administratie formeel is geregistreerd als VobeSoft domein. Indien er met terugwerkende kracht een boekjaar wordt verwerkt, dan worden de met terugwerkende kracht verwerkte maanden volledig in rekening gebracht. Ná de opstart van een administratie vindt facturering plaats in de eerste week van een nieuwe maand.

5.3 Indien afnemer de machtiging voor maandelijkse incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan VobeSoft toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, behoudt VobeSoft zich het recht voor om dertig dagen nadat de vordering opeisbaar is geworden de toegang tot het VobeSoft domein te blokkeren en de kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste te laten komen van afnemer, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom.

Artikel 6 Duur en einde samenwerking

6.1 De overeenkomst tussen VobeSoft en afnemer wordt per maand verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient vanuit de software van VobeSoft plaats te vinden. Opzegging per telefoon of mail is niet mogelijk. De opzegging wordt geëffectueerd aan het einde van de maand waarin de opzegging plaatsvindt. 6.2 VobeSoft is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te beëindigen, indien afnemer de overeenkomst op welke wijze dan ook niet nakomt. 6.3 De overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat afnemer aan VobeSoft meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat VobeSoft uit de omstandigheden moet afleiden dat de afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, of op het moment dat op de afnemer de WSNP van toepassing wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe is ingediend bij de gerechtelijke instanties. 6.4 VobeSoft is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als omschreven in artikel 6.2 en 6.3. 6.5 Bij beëindiging van de overeenkomst wegens het niet nakomen van de overeenkomst door afnemer behoudt VobeSoft zich de mogelijkheid voor terstond het gebruik van de diensten van VobeSoft te staken en gestaakt te houden. VobeSoft zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan afnemer restitueren.

Artikel 7 Gebruiksrecht

7.1 Wanneer men akkoord gaat met de algemene voorwaarde komt er een licentieovereenkomst tot stand. Deze licentieovereenkomst geeft de licentiehouder een voorwaardelijk recht om één exemplaar van de VobeSoft applicatie te gebruiken door één organisatie. Één enkele licentie van VobeSoft mag niet gedeeld worden door twee organisaties.

7.2 Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VobeSoft mag de licentiehouder de applicatie en de bijbehorende services niet overdragen, verhuren, kopiëren, aanbieden, in lease geven, uitlenen, verkopen of anderszins hierover beschikken. Evenmin is het toegestaan deze licentieovereenkomst op enige wijze over te dragen aan derden. De licentiehouder kan niet het gebruik van de VobeSoft applicatie als een deel van zijn dienstenpakket aanbieden aan derden zonder schriftelijke goedkeuring van VobeSoft.

7.3 De licentiehouder mag de software niet decompileren (ontsleutelen) om toegang te krijgen tot de door VobeSoft toegepaste technieken.

7.4 De licentiehouder mag het aantal objecten in zijn VobeSoft-objectregister dat met VobeSoft is overeengekomen voor de betreffende gebruiker niet overschrijden.

7.5 De licentiehouder mag het verzenden van het aantal automatische mailings dat met VobeSoft is overeengekomen voor de betreffende gebruiker niet overschrijden.

7.6 De licentiehouder mag geen kopieën maken van het gedrukte materiaal van VobeSoft-software, zoals de gebruikersdocumentatie in de help-bestanden of de documentatie op cd’s of diskettes. Wel mag de licentiehouder vrijelijk de gebruikers documentatie op de website www.vobesoft.nl uitprinten.

7.7 De licentiehouder mag de VobeSoft applicatie niet wijzigen of bewerken. Dit verbod omvat tevens het verwijderen van opmaakelementen (bijvoorbeeld het VobeSoft logo), het schrijven van gegevens in de database, met uitzondering van gevallen waarin het uitdrukkelijk is toegestaan in handboeken van VobeSoft of in instructies in de VobeSoft applicatie.

7.8 Indien er gegevens in de database worden geschreven, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan,komen alle garanties te vervallen en heeft VobeSoft het recht op schadevergoeding op grond van contractbreuk.

7.9 Gebruik en inhoud van de webservice: De webservice maakt onderdeel uit van de VobeSoft applicatie. De licentiehouder mag geen enkel deel van de webservice gebruiken, met inbegrip van het verspreiden of bijdragen aan de verspreiding van informatie en/of ander materiaal dat kan worden verspreid via de webservice dat niet VobeSoft gerelateerd is. De licentiehouder mag bovendien geen enkel deel van de webservice gebruiken, met inbegrip van het verspreiden of bijdragen aan de verspreiding van informatie en/of ander materiaal dat kan worden verspreid via de webservice, op een beledigende of kwetsende wijze. Dit geldt eveneens voor, maar is niet beperkt tot, het verspreiden of bijdragen aan de verspreiding van informatie en/of ander materiaal dat kan worden verspreid via de webservice, op een wijze die racistisch, discriminerend naar geslacht of op enige andere wijze discriminerend of kwetsend is voor groepen mensen, of dit nu stuitend, bedreigend, grof of onbetamelijk is, dat het privéleven van derden schendt, of die beschouwd wordt als informatie die tegen het algemeen belang indruist.

7.10 Contractbreuk: Als de licentiehouder een aanmerkelijke inbreuk pleegt op een deel van diens verplichtingen voortvloeiende uit de licentieovereenkomst jegens VobeSoft, heeft VobeSoft het recht de overeenkomst met directe ingang te beëindigen en de toegang tot de VobeSoft applicatie direct te beëindigen. Bij beëindiging is de licentiehouder gehouden onmiddellijk al het ontvangen materiaal (zoals de gebruikersdocumentatie) te retourneren aan VobeSoft. Daarnaast zullen alle kopieën van de software onmiddellijk worden verwijderd of gede-installeerd van alle computers die de licentiehouder tot zijn of haar beschikking heeft.

Onderstaande feiten worden, zonder beperking, beschouwd als een aanmerkelijke inbreuk:

(a) niet nakomen van de betalingsverplichtingen;

(b) elke ongeoorloofde overdracht, gebruik, verhuur, lease, verkoop, uitlening of andere verspreiding van de VobeSoft applicatie of andere materialen zoals gebruikersdocumentatie of kopieën daarvan;

(c) Het delen van een VobeSoft applicatie met een andere onderneming;

(d) Elke vorm van decompilatie (ontsleuteling) van de software om toegang te krijgen tot de door VobeSoft toegepaste technieken;

(e) VobeSoft automatische mailings gebruiken voor het verzenden van spam of spyware;

(f) Door VobeSoft schriftelijk vermelde waarschuwingen.

7.11 VobeSoft is niet verantwoordelijk voor het niet werken van aangeleverde bulk (csv, edi of xml) betreffende converteren en te importeren in VobeSoft’s applicatie.

Artikel 8 Verplichtingen VobeSoft

8.1 VobeSoft neemt de administratie op zorgvuldige, veilige en deskundige wijze in behandeling.

8.2 De door afnemer geleverde administratie en bankinformatie zal zorgvuldig door VobeSoft worden gearchiveerd.

8.3 VobeSoft streeft ernaar om, in bulk aangeleverde(csv, edi of xml), administratie zo goed mogelijk te converteren en te importeren in VobeSoft’s applicatie.

8.4 VobeSoft streeft ernaar 24 uur per dag online te zijn. Mocht het VobeSoft niet lukken om hieraan te voldoen door enigszins elke reden, kan VobeSoft hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. VobeSoft geeft nimmer garantie voor de bereikbaarheid van de applicatie door enige onvoorziene rampen. Zie artikel 9 overmacht.

8.5 VobeSoft legt voor afnemer een digitaal archief aan en stelt een domein ter beschikking dat is te benaderen via https://www.vobesoft.com>

8.6 VobeSoft is niet verantwoordelijk voor de compleetheid van door afnemer geleverde documenten en informatie.

8.7 VobeSoft zal conform de overeenkomst een back-up maken van de gegevens die afnemer heeft aangeleverd en die verwerkt zijn door VobeSoft.

8.8 VobeSoft draagt er zorg voor, zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, dat de gegevens die afnemer heeft ingevoerd, worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-gebruikers.

8.9 VobeSoft is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij verlies of beschadiging van data.

8.10 VobeSoft besteedt de hosting van het platform uit aan een professionele hosting provider. VobeSoft heeft met deze provider de infrastructuur zo ingericht dat op jaarbasis een uptime van 99,9% gerealiseerd kan worden. VobeSoft kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de uptime lager uitvalt.

8.11 VobeSoft maakt back-ups van de data van haar klanten met het oog op mogelijke calamiteiten. Het terugzetten van individuele back-ups behoort niet tot de standaard dienstverlening en kan enkel tegen betaling worden uitgevoerd waarbij een uurtarief van 75,00 euro wordt gehanteerd.

8.12 De door afnemer aangeleverde data alsmede de inhoud van de gebruiker kan door afnemer zelf via verschillende exportfuncties worden opgevraagd en op een eigen opslagmedium worden opgeslagen. Deze data kunnen met algemeen beschikbare software geraadpleegd worden.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VobeSoft geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VobeSoft niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Militair optreden, overheidsoptreden, stakingen, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van VobeSoft, transportproblemen, poststakingen, diefstal, brand, exportbelemmeringen, verkeersopstoppingen, hackers/cyberattacks en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

9.3 VobeSoft heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat VobeSoft zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.5 Voor zoveel VobeSoft ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VobeSoft gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

9.6 Indien VobeSoft bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk in rekening te brengen en is de wederpartij dan wel afnemer gehouden deze vergoeding te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9.7 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan zes (6) weken zal duren, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 10 Verplichtingen en medewerking afnemer

10.1 Afnemer dient zijn documenten en informatie ordelijk en georganiseerd aan VobeSoft te leveren, zoals vermeld in de opstarthandleiding “Werken met VobeSoft”. Deze handleiding is te raadplegen op de website www.vobesoft.com.

10.2 Afnemer dient een bank- of girorekening te hebben bij een bij de Nederlandse Vereniging van Banken geregistreerde bank.

10.3 Afnemer dient een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld online in het gedeelte ‘mijn account’ te wijzigen.

10.4 In het belang van de afnemer en ter controle van de gegevens en bescheiden zal de afnemer binnen een week reageren op vragen van VobeSoft.

10.5 Afnemer is verplicht de gebruiksregels van artikel 7 en artikel 8 in acht te nemen.

Artikel 11 Gebruiksregels

11.1 Het is afnemer niet toegestaan de diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de algemene voorwaarden.

11.2 Afnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij VobeSoft heeft aangeleverd / geïmporteerd, ook indien deze van derden afkomstig zijn voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

11.3 De afnemer is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke VobeSoft overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

11.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden zijn voor rekening van de afnemer.

11.5 Indien afnemer zijn andere dan de in artikel 10 bedoelde verplichtingen, voortvloeiend uit deze voorwaarden of uit enige andere tussen partijen bestaande rechtsverhouding niet nakomt, is VobeSoft gerechtigd om het gebruik van diensten door afnemer zonder voorafgaande aankondiging te beperken. VobeSoft zal er daarbij voor zorg dragen dat afnemer minimaal in staat blijft om gedurende een redelijke periode kennis te nemen van zijn administratie en gegevens.

Artikel 12 Gegevens

12.1 De gegevens die afnemer aan VobeSoft heeft verstrekt worden opgeslagen in een databank die onder beheer wordt gesteld bij een onafhankelijke derde partij.

12.2 Afnemer blijft te allen tijde eigenaar van de aangeleverde gegevens.

Artikel 13 Auteursrechten/Intellectueel Eigendomsrecht

13.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt VobeSoft zich de rechten en bevoegdheden voor die VobeSoft toekomen op grond van de Auteurswet en het Intellectueel Eigendomsrecht.

13.2 Alle door VobeSoft verstrekte brochures, catalogi, software, geschriften, dvd’s, cd’s, demo’s en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van VobeSoft, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VobeSoft worden gewijzigd, bewerkt, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

13.3 Op het geleverde goed verkrijgt wederpartij een recht van licentie, zijnde een gebruiksrecht voor de duur van 1 maand of 1 jaar, tenzij partijen een andere duur zijn overeengekomen. Wanneer maandelijks via automatische incasso, creditcard of IDEAL betaling succesvol wordt voltooid wordt de licentie verlengt. Dit recht is niet overdraagbaar en is gekoppeld aan één gebruiker. Het is de wederpartij niet toegestaan het goed(systeem) door meerdere personen gelijktijdig te laten gebruiken. Gebruiker neemt namelijk een abonnementsvorm PER gebruiker af. Naast deze voorwaarden zijn de licentievoorwaarden van toepassing.

13.4 De wederpartij is niet gerechtigd de bron-code te kraken of het label op het goed(systeem) te verwijderen.

13.5 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot VobeSoft, zijn het exclusieve eigendom van VobeSoft. Geen van de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan afnemer.

13.6 Het is afnemer niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van VobeSoft te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is afnemer niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van VobeSoft of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar dan ook ter wereld.

13.7 Afnemer erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van VobeSoft voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit artikel 13 evenals in artikel 14.

13.8 VobeSoft behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, ontwerpen, beschrijvingen, afbeeldingen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

13.9 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde Programmatuur, niet-standaard software, maatwerk, systeemontwerpen, systeem- en programmabeschrijvingen, documentatie e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

13.10 Het gebruiksrecht van te leveren Programmatuur gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering of ter beschikking stelling eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met VobeSoft gesloten overeenkomsten is nagekomen: − de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde programmatuur zelf; − de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door VobeSoft verrichte of te verrichten diensten; − eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).

13.11 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van VobeSoft afkomstige of door VobeSoft gebruikte software, systeemontwerpen, systeemen programmabeschrijvingen, documentatie, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van VobeSoft, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan VobeSoft voorbehouden.

13.12 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van VobeSoft te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het ontwerp van VobeSoft betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VobeSoft. VobeSoft kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van VobeSoft uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is VobeSoft slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

14.2 In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van VobeSoft voor één schadetoebrengende gebeurtenis in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de door afnemer in één jaar verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de diensten van VobeSoft.

14.3 VobeSoft is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van afnemer, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door afnemer aan VobeSoft voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door afnemer door VobeSoft voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad), zelfs indien VobeSoft in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

14.4 VobeSoft is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door afnemer verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de diensten.

14.5 VobeSoft is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door afnemer verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van afnemer of van derden, van apparatuur van afnemer, VobeSoft of derden, of van internetverbindingen van afnemer of VobeSoft.

14.6 Afnemer erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.

14.7 Afnemer erkent en aanvaardt dat de diensten niet 100% veilig kunnen zijn en nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld.

14.8 Afnemer vrijwaart VobeSoft voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, tenzij afnemer deze aanspraken jegens VobeSoft met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien afnemer de schade zelf zou hebben geleden.

14.9 De aansprakelijkheid van VobeSoft wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met afnemer ontstaat in alle gevallen slechts indien afnemer VobeSoft onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en VobeSoft na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VobeSoft in staat is adequaat te reageren.

14.10 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien afnemer heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien afnemer nalaat VobeSoft zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

14.11 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VobeSoft meldt.

14.12 Elke aansprakelijkheid van VobeSoft vervalt uiterlijk na 1 jaar, nadat de werkzaamheden zijn verricht.

14.13 Voor alle schade van de afnemer, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.

14.14 VobeSoft is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Artikel 15 Privacy

15.1 Afnemer vrijwaart VobeSoft voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst tussen VobeSoft en afnemer en/of de door afnemer in het kader van de overeenkomst verwerkte gegevens die jegens VobeSoft mochten worden ingesteld wegens een niet aan VobeSoft toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Elk van beide partijen zowel VobeSoft als afnemer zal vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen.

16.2 Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens, al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie, indien die informatie of gegevens:

  • reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
  • onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
  • algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
  • door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.

16.3 De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

16.4 Partijen staan er voor in dat hun medewerkers c.q de gebruiker alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

Artikel 17 (Levering) termijnen

17.1 Alle (levering) termijnen worden door VobeSoft naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra VobeSoft op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg met afnemer. Afnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. VobeSoft heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

17.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 18 Uitsluiting

18.1 Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, geeft VobeSoft geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de diensten en wijst VobeSoft hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de diensten.

Artikel 19 Overige bepalingen

19.1 VobeSoft kan zijn rechten of plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde.

19.2 Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de overeenkomst.

19.3 Indien enige bepaling uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

19.4 Vertraging of verzuim van de zijde van VobeSoft met betrekking tot het jegens de afnemer geldend maken van enig recht dat VobeSoft op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van dat recht in. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.

19.5 De overeenkomst en deze algemene voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Behoudens het bepaalde in artikel 2.3 kan de overeenkomst uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door zowel afnemer als VobeSoft ondertekende overeenkomst.

19.6 Iedere communicatie tussen VobeSoft en afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

19.7 De door VobeSoft opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door afnemer.

19.8 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van afnemer, komt dit voor risico van afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 20 SEPA incasso's

20.1 VobeSoft kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onjuist incasseren door middel van het gegenereerde incasso bestand vanuit VobeSoft.

20.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de mandaten dat wil zeggen dat VobeSoft niet aansprakelijk gesteld kan worden wanneer er geld wordt geïncasseerd van mensen die geen mandaat hebben gegeven.

20.3 Alle geschillen in aangelegenheden waarin VobeSoft aansprakelijk gesteld wordt ten opzichte van SEPA incasso's zullen onmiddellijk verworpen worden.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter te ‘s-Hertogenbosch worden onderworpen.


Nederlands English Deutsch